unicreditbank.linesponsor.ba
Prijava
 
ČESTA PITANJA
Kako ću priložiti svoju aplikaciju?
Kako bi postali korisnik portala LINESPONSOR® i pokrenuli proces apliciranja, neophodno je da se registrirate, te posjedujete svoj račun. Nakon registriranja, omogućen vam je pristup odabiru aplikativne forme, te nastavak procesa apliciranja.

Kome da se obratim u slučaju da imam probleme sa ispunjavanjem aplikacije?
U sekciji Kontakt su detaljna uputstva za komuniciranje.

Zašto je apliciranje putem LineSPONSOR platforme jedini način koji od sada kompanija prihvata?
Odjeli kompanije za korporativno komuniciranje, sponzorstvo i donatorske aktivnosti su bili zatrpani različitim vidovima aplikacija koje su često nekompletne, sa nejasno definiranim zahtjevima, ili ne sadrže relevantne informacije uz pomoč kojih bi se objektivno procesuirao zahtjev za donaciju/sponzorstvo. Putem LINESPONSOR® web aplikacija moguče je efikasno, objektivno i profesionalno evaluirali sve pristigle zahtjeve na osnovu jednakih parametara i usvojenih standarda.

Kome se upučuje aplikacija?
Na osnovu tipa odabrane aplikacije, vaš zahtjev se upučuje prema odgovornim osobama u kompaniji koje su zadužene za procesuiranje aplikacija. Potrebno je da odaberete tačno onu aplikacionu formu koja u potpunosti odgovara profilu vašeg projekta, kako bi vaša aplikacija došla u prave ruke.

Zašto on-line aplikativna forma?
Kompanije su do sada primale zahtjeve putem pošte, faxa, telefona ili direktnim kontaktom. Kako bi se svima omogućili jednaki standardi procesuiranja zahtjeva, prešlo se na on-line aplikativne forme, a znatno je i reducirano vrijeme za njihovo procesuiranje.

Zašto LineSPONSOR koristi formu u obliku aplikativnog „upitnika“
Različite kompanije imaju i različite standarde za procesuiranje sponzorskih/donatorskih zahtjeva. Potrebno je obezbijediti relevantne informacije na osnovu kojih je moguće procesuirati aplikaciju. Linesponsor aplikativne forme su kreirane na način da obezbjedjuju neophodne informacije potrebne kompaniji kako bi se svaka aplikacija mogla efikasno, objektivno i profesionalno evaluirati.

Kako ću provjeriti status svoje aplikacije?
Provjera statusa se vrši putem logiranja na LINESPONSOR® portal kompanije. Nakon logiranja status možete provjeriti u sekciji PROFIL. Status aplikacije je vidno označen: nedovršena, u razmatranju, prihvaćena, odbijena.

Koji je rok za davanje odgovora na poslanu aplikaciju?
Kompanija je jasno definirala u kojem vremenskom periodu se može očekivati odgovor na upućene aplikacije. Maksimalan rok za davanje odgovora naveden je na LINESPONSOR® home page-u kompanije, zajedno sa pojašnjenjem strategije i ciljeva sponzorstva kompanije.

Da li će me kontaktirati neko iz kompanije?
Kompanija ne kontaktira aplikante radi izvještavanja o rezultatima apliciranja, osim u slučajevima kada su potrebna dodatna pojašnjenja vezana uz vašu aplikaciju ili je aplikacija prihvaćena. U tom slučaju slijede instrukcije za uspostavljanje kontakta koje možete vidjeti uz status aplikacije.

Da li mogu kontaktirati LineSPONSOR za provjeru statusa aplikacije?
LINESPONSOR® nije u mogućnosti pružiti nijednu informaciju vezanu za status aplikacije. Kompanija je jedina odgovorna za davanje odgovora na upućene aplikacije.

Da li mogu prekinuti proces apliciranja?
LINESPONSOR® sistem apliciranja vam omogućuje da proces apliciranja prekinete (zbog nedostatka informacija neophodnih za kompletiranje aplikacije) i nastavite nekom drugom prilikom. Vaše nedovršene aplikacije su memorirane u našem sistemu 30 dana.

Da li mogu priložiti dodatke ( attachment's) aplikaciji?
Da, na kraju aplikativnog procesa pruža vam se mogućnost dodavanja 4 priloga (attachment's) u navedenim formatima.

Da li LineSPONSOR utiče na proces donošenja finalnih odluka tokom procesuiranja aplikacija?
Ne, LINESPONSOR® nema apsolutno nikakvu ulogu u procesu donošenja finalnih odluka. Kompanija je jedina odgovorna za davanje odgovora na upućene aplikacije.